Sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 1857/VHL-TCCB về việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan