Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 884/VHL-KHTC v/v  Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

Ý kiến góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 17/5/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan