Quyết định về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn Kiểm tra định kỳ về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 521/QĐ-VHL ngày 26/03/2024 về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn Kiểm tra định kỳ về công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan