Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan