Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quyết định 925/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan