Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị QĐ số 312/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan