Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị QĐ số 313/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan