Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị  QĐ số 643/QĐ-VHL về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan