Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị QĐ số 569/QĐ-TTg về việc Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan