Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường"

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022 của Bộ KH&CN về việc "Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số KC.06/21-30".

Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm.

Trân trọng ./.

Bài viết liên quan