Nghị quyết số 116/NQ-CP về việc phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Lãnh đạo Viện, phòng Tài vụ Nghị quyết số 116/NQ-CP về việc phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan