Nghị định Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 về việc Nghị định Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan