Mời viết bài tham dự Hội thảo Quốc tế về chính sách và sáng kiến KHCN & ĐMST phục vụ PTBV

Kính gửi các Viện nghiên cứu !

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được Công văn số 696/HVKHCN ngày 11/7/2022 của Học viện Khoa học công nghệ và ĐMST phục vụ PTBV.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi các đơn vị Công văn trên (đính kèm) để viết bài tham dự Hội thảo nếu có nhu cầu.

Trân trọng./.

Ban UDTKCN - Viện Hàn lâm KHCNVN

Bài viết liên quan