Lý lịch khoa học cán bộ phòng Khai thác tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

PGS. TS. NCVCC. Lê Thị Phương Quỳnh

Trưởng phòng

TS. KSC. Chu Quang Truyền

Phó Trưởng phòng

PGS. TS. NCVCC. Ngô Kim Chi

Cán bộ phòng

TS. NCVC. Nguyễn Thị Mai Hương

Cán bộ phòng

TS. NCV. Lê Như Đa

Cán bộ phòng

TS. NCV. Đặng Ngọc Phượng

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Hoàng Thị Thu Hà

Cán bộ phòng

KS. Nguyễn Hoài Linh

Cán bộ phòng

KTV. Nguyễn Tấn Phú

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan