Lý lịch khoa học cán bộ phòng Hóa Dược và Tổng hợp hữu cơ

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

PHÒNG HÓA DƯỢC VÀ TỔNG HỢP HỮU CƠ

 

TS. NCVCC. Lưu Văn Chính

Trưởng phòng

PGS. TS. NCVCC. Lê Minh Hà

Phó Trưởng phòng

TS. NCV. Đỗ Thị Thanh Huyền

Cán bộ phòng

ThS. NCV. Ngọ Thị Phương

Cán bộ phòng

CN. NCV. Phương Văn Thu

Cán bộ phòng

TS. NCV. Trương Ngọc Hùng

Cán bộ phòng

CN. NCV. Phạm Thị Nhung

Cán bộ phòng

TS. NCV. Nguyễn Thị Nga

Cán bộ phòng

Bài viết liên quan