Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 626/VHL-KHTC ngày 22/03/2024 về việc Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 31/3/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan