Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1213/VHL-TCCBKT về việc Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

Các ý kiến góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 03/6/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan