Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và viên chức

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thông tư số 1524/VHL-TCCBKT ngày 02/07/2024 về việc Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và viên chức.

Ý kiến góp ý của các đơn vị gửi về phòng QLTH (đ/c Bích) trước ngày 05/7/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan