Hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1901/BTTTT-VCL ngày 16/05/2024 về việc Hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan