Góp ý Hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1748/VHL-KHTC về việc góp ý Hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các ý kiến góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.