Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1348/VHL-KHTC ngày 10/06/2024 về việc Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Các góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 13/6/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan