Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBBXH

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1567/VHL-KHTC về việc Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBBXH.

Các ý kiến góp ý dự thảo gửi về phòng QLTH trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan