Góp ý dự thảo Thông tư quy định về mẫu Báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Lãnh đạo Viện, Tài vụ (Hương) Công văn số 2300/VHL-KHTC v/v  Góp ý dự thảo Thông tư quy định về mẫu Báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.