Góp ý dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1436/VHL-KHTC v/v  Góp ý dự thảo Thông tƣ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan