Góp ý dự thảo Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên, các đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng công văn số 2867/VHL-KHTC về việc Góp ý dự thảo Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên, các đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị cho ý kiến góp ý đối với dự thảo và gửi về phòng QLTH trước ngày 11/01/2023 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan