Góp ý dự thảo ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2818/VHL-KHTC ngày 21/11/2023 về việc Góp ý dự thảo ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo trên. Góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 22/11/2023 để tổng hợp gửi VAST

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan