Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Sung thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học) do hết tuổi tham gia công tác quản lý

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 727/QĐ-VHL ngày 08/04/2024 về việc Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Văn Sung thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học) do hết tuổi tham gia công tác quản lý.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan