Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 2316/QĐ-VHL ngày 16/11/2023 về việc Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan