Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm đến nhận công tác tại Viện Hóa sinh biển và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1127/QĐ-VHL ngày 24/05/2024 về việc Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm đến nhận công tác tại Viện Hóa sinh biển và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa sinh biển.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan