Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Trọng Tuyên đến nhận công tác tại Ban Kế hoạch - Tài chính và bổ nhiệm ông Bùi Trọng Tuyên giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quyết định số 1125/QĐ-VHL ngày 24/05/2024 về việc Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Trọng Tuyên đến nhận công tác tại Ban Kế hoạch - Tài chính và bổ nhiệm ông Bùi Trọng Tuyên giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan