Đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh phục vụ nâng cao giá trị của cây Trẩu và các sản phẩm từ dầu Trầu

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 04/TB-SKHCN về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh phục vụ nâng cao giá trị của cây Trẩu và các sản phẩm từ dầu Trầu.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan