Đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 1749/VHL-KHTC về việc đề xuất nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan