Đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ thực hiện trong chương trình KC.11/21-30

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 02/KC.11.21-30 về việc Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong chương trình KC.11/21-30.

Phiếu đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 18/4/2023 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan