Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/03/2024 và Công văn 550/VHL-WDTKCN ngày 15/03/2024 về việc Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322.

Đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 21/3/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Bài viết liên quan