Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 -2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc CV số 853/VHL-WDTKCN về việc Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 -2030.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan