Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 387/VHL-KHTC về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan