Đề xuất nhiệm vụ HTQT giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Bungari giai đoạn 2023-2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 2386/VHL-HTQT về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Bungari giai đoạn 2023-2024.

Hồ sơ đăng ký gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 16/11/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan