Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2025-2026

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 547/VHL-HTQT ngày 15/03/2024 về việc Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2025-2026.

Hồ sơ đăng ký gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 01/5/2023 để tổng hợp gửi VAST

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Bài viết liên quan