Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HL KH&CN VN với JSPS giai đoạn 2022 - 2024

Kính gửi các đơn vị trực thuộc văn bản số 992/VHL-HTQT ngày 01/06/2021 của Viện Hàn lâm KH&CN VN về việc đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm với JSPS giai đoạn 2022 - 2024.
 
Các đề xuất gửi về Phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước 17h00 ngày 07/09/2021 để tổng hợp gửi Viện Hàn lâm.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng!

Bài viết liên quan