Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan giai đoạn 2024 - 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 1709/VHL-HTQT ngày 21 tháng 7 năm 2023 về việc đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan giai đoạn 2024 - 2025.

Hồ sơ đăng ký (bản cứng) gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 30/9/2023, bản mềm (file.doc) hồ sơ đăng ký gửi về hòm thư điện tử quyenvu@vast.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan