Đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc văn bản số 4474/SHTT-NĐHT ngày 19/05/2021 của Cục sở hữu trí tuệ về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022.
 
Đề xuất nhiệm vụ gửi về phòng Quản lý Tổng hợp (đ/c Thuỷ) trước 17h00 ngày 27/05/2021 để tổng hợp gửi Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 
Trân trọng!

Bài viết liên quan