Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 (lần II)

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 762/SKHCN-QLKH về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 (lần II).

Phiếu đề xuất gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chậm nhất đến hết ngày 25/7/2023 đồng thời gửi kèm file word qua mail: qlkh@skhcn.binhthuan.gov.vn để tổng hợp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan