Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2024

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Công văn số 366/VHL-ƯDTKCN về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan