Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 23/VHL-UDTKCN ngày 05/01/2024 về việc Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2025.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan