Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 761/VHL-ƯDTKCN về việc Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Các đề xuất gửi về phòng QLTH (đ/c Thuỷ) trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp gửi VAST. 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan