Đề xuất các đề tài/dự án/nhiệm vụ năm 2023-2025 của Công ty Cổ phần và phân bón Cà mau

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công văn số 23/NCPT-KTTH của Công ty Cổ phần và phân bón cà mau về việc Đề xuất các đề tài/dự án/nhiệm vụ năm 2023-2025. Viện Hàn lâm gửi các Viện nghiên cứu để thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia gửi đề xuất.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan