Đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠ BẢN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, phối hợp

Nội dung

Năm thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu quy trình phân lập axit Arachidonic và Prostaglandin từ nguyên liệu Rong câu để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học cao nhằm ứng dụng trong Y, Dược

GS.TS. Phạm Quốc Long

 

2011-2014