Đề nghị góp ý kiến Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị CV số 1822/VHL-TCCB về việc Đề nghị góp ý kiến Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030.

Các ý kiến góp ý gửi về phòng QLTH trước ngày 11/9/2022 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan