Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công văn số 847/VHL-KHTC ngày 15/04/2024 về việc Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

Các ý kiến đánh giá gửi về phòng QLTH (Tài vụ) trước 17h00 ngày 17/4/2024 để tổng hợp gửi VAST.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan