Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2022 và nhu cầu tăng các năm tiếp theo đến năm 2025

Viện Hoá học các HCTN kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

- Công văn số 2630/VHL-VP v/v đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2022 và nhu cầu tăng các năm tiếp theo đến năm 2025.

- Công điện số 1813/CĐ-TTg về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan